1. Giới thiệu Jenkins

Jenkins là hệ thống tự động hóa nguồn mở, hỗ trợ cho quá trình phát triển và triển khai phần mềm. Jenkins cung cấp quá trình tích hợp liên tục (continuous integration) và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân phối liên tục (continuous delivery)

Sử dụng Jenkins để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, vì vậy giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, tối ưu được quá trình phát triển, giúp cho quá trình phân phối phần mềm được nhanh chóng và ổn định hơn.

Jenkins thường được dùng để:

 • Dựng projects
 • Chạy test và tìm bugs
 • Phân tích code
 • Triển khai/phân phối

How to Jenkins works

Qúa trình hoạt động của Jenkins như sau:

 • Step1: Developers commit code đến GIT repositories
 • Step2: Khi có commit, Jenkins kiểm tra sự thay đổi source code và pull về
 • Step3: Jenkins thực hiện build. Quá trình thực hiện Build có thể gồm nhiều bước: Prepare, test (unit and integration tests), package, publish, deploy
 • Step4: Nếu build lỗi, Jenkins thông báo cho bên liên qua đến code
 • Step5: Nếu quá build thành công, Jenkins sẽ thực hiện triển khai code sang server

2. Cài đặt Jenkins

Môi trường cài đặt:

– OS:
Ubuntu 16.04

– Git

– Java
Runtime Enviroment (JRE): 1.8

Thực
hiện cài đặt JRE trên Ubuntu như sau:
sudo apt-get install default-jre
Bắt đầu setup Jenkins
wget -q -O – https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add – sudo sh -c ‘echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list’ sudo apt-get update sudo apt-get install jenkins -y
Sau khi installed xong jenkins, bắt đầu truy cập Jenkins theo url mặc định: http://your-jenkins-ip-address:8080

unlock jenkins
Khởi tạo vào thông tin tài khoản quản trị. Chuỗi password được lưu trong tệp tin “/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword”

Tiếp đó, chúng ta tạo thông tin tài khoản đầu tiên của Jenkins → Save and continue

Create first Admin user
Vào thông tin Jenkins URL sẽ sử dụng

instance configuration
Và sau đó nhấn “Start using Jenkins” để bắt đầu sử dụng

Jenkins is ready3. Thiết lập Security

Mặc định người dùng cho thể tự “sign up” và cũng như có thể truy cập Jenkins mà không cần login.

Để đảm chính sách bảo mật, chúng ta thiết lập Access Control cho Jenkins

Truy cập Jenkins → Manage Jenkins → Configure Global Security

Tại cửa sổ Configure Global Security, chúng ta thực hiện

 • Bỏ chọn “Allow users to sign up” → để không cho phép người dùng tự đăng ký tài khoản
 • Nhấp chọn “Logged-in users can do anything” → để thiết lập người dùng phải đăng nhập để có thể thao tác trên Jenkins. Và bỏ check ở box “Allow anonymous read access” để ngăn tài khoản anonymous có thể truy cập Jenkins

Bây giờ truy cập Jenkins → hệ thống tự động redirect đến màn hình login

login jenkins

4. Thiết lập E-Mail

Mở Jenkins → Manage Jenkins → Configure System

Sau đó, tìm đến phần “E-mail Notification” để thiết lập cấu hình gửi thông báo bằng Email

Nhập thông tin SMTP server, với chứng thực SMTP khi gửi mail (Chúng ta cần vào thông tin xác thực SMTP để đảm bảo rằng email được xác thực và gửi đi trong hệ thống)

email notification

Chúng có thể test trước để đảm bảo rằng email sẽ được gửi đi như trên hình.

Content retrieved from: https://vnsys.wordpress.com/2018/10/23/cai-dat-jenkins/.