Phần trước, tôi đã Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab để cho phép build tự động khi có push được push lên GitLab. Trong phần nay, tôi sẽ cấu hình Jenkins để gửi thông báo trạng thái build job qua Telegram

Cài đặt Plugin Telegram

Plugin này cho phép chúng ta gửi thông báo từ Jenkins đến Telegram Chat

Mở menu “Plugin Manager” → Chuyển sang thẻ “Available” và tìm Telegram Bot Plugin, sau đó tích chọn plugin và nhấn cài đặt

telegram plugin

Tạo Telegram Bot

Step1: Mở Telegram, tìm BotFather (@BotFather)

Step2: Gửi lệnh /newbot để tạo bot

Step3: Vào tên bot (ví dụ: jenkin_ditech), sau đó vào username của bot (ví dụ: JenkinDitech_bot)

Khi đó JenkinDitech_bot được tạo thành công và cấp mã token cho bot

telegram bot

Sau đó tìm và add bot @JenkinDitechBot vào contact của người sẽ gửi notify (ví dụ tôi dùng tài khoản telegram của tôi là @keepwalking86 để nhận message từ @JenkinDitechBot)

Cấu hình Jenkins kết nối Telegram

Trên Jenkins, mở Menu “Configure System” → Tìm đến trường “TelegramBot” → Sau đó vào thông tin “Telegram Bot name” và “Telegram Bot token” (token lấy từ giá trị lúc tạo bot ở trên)

connect jenkins telegram

→ Nhấp save để lưu cấu hình

Cấu hình thông báo đến Telegram Bot khi Build

Mở Jenkin và truy cập đến Job cần cấu hình gửi thông báo đến Telegram Bot

Truy cập Menu “My Views” → Sau đó chọn Job (ví dụ wordpress) → Configure

Sau đó truy cập đến tab “Post-build Actions” và truy cập đến phần “Telegram Bot”

Telegram bot status

Vào giá trị Message. Ở đây giá trị có thể là biến môi trường hoặc sử dụng Markdown

Tôi vào một trong hai giá trị sau trong trường “Message”

$PROJECT_NAME – Build # $BUILD_NUMBER – $BUILD_STATUS!

“Build Status is $BUILD_URL :: $BUILD_STATUS”

Note: Phần Enviroment Variables hoặc Markdown có thể tìm hiểu thêm để vào giá trị theo nhu cầu

Tích chọn giá trị status sẽ gửi thông báo tới Telegram Bot

→ Cuối cùng Save cấu hình

Build Job và kiểm tra thông báo

Mở WordPress Job, sau đó thực hiện “Build Now” để kiểm tra luôn quá trình build job

build wordpress job

Tiếp đó mở Telegram Bot “JenkinDitech_bot” và xem messages

telegram bot messages

Content retrieved from: https://vnsys.wordpress.com/2018/10/31/gui-thong-bao-trang-thai-build-jenkins-den-telegram/.