Tag

CI/CD

Tích hợp Jenkins GitLab

Ở 2 bài trước chúng ta đi qua về cách cài đặt cơ bản Jenkins và GitLab – Cài đặt GitLab CE – Cài đặt Jenkins Bài viết này, chúng ta thừa nhận sự tồn tại của 02 servers: GitLab và Jenkins Công việc tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tích hợp Jenkins và GitLab […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑