Tag

Devop

Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab

Webhooks cho phép chúng ta trigger các event, như khi push code mới được đấy lên, có thể là comment hay một yêu cầu merge được tạo. Dựa vào những trigger xảy ra trên website chúng ta thực hiện cấu hình để thực hiện một task trên website khác. Tương tự như vậy với hệ […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑