Tag

Docker Swarm

Giới thiệu cơ bản về Docker Swarm

Docker Swarm là gì? Khái niệm Docker Swarm là một nhóm các máy chạy Docker và tập hợp lại với nhau thành một cluster. Không như docker engine, sau khi các máy này tập hợp vào Swarm, mọi câu lệnh Docker sẽ được thực thi trên Swarm manager. Các máy tham gia vào swarm được […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑