Tag

Gitlab

Cài đặt GitLab CE

GitLab là trình quản lý kho Git nguồn mở, chạy trên môi trường web. Nó cung cấp các tính năng như: wiki, issue-tracking và CI/CD. Các tính năng chính được mô tả ở https://about.gitlab.com/features/ Chúng ta có thể quản lý project trực tuyến trên kho https://gitlab.com/ . Trong trường hợp khác, GitLab cho phép chúng […]

Tích hợp Jenkins GitLab

Ở 2 bài trước chúng ta đi qua về cách cài đặt cơ bản Jenkins và GitLab – Cài đặt GitLab CE – Cài đặt Jenkins Bài viết này, chúng ta thừa nhận sự tồn tại của 02 servers: GitLab và Jenkins Công việc tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tích hợp Jenkins và GitLab […]

Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab

Webhooks cho phép chúng ta trigger các event, như khi push code mới được đấy lên, có thể là comment hay một yêu cầu merge được tạo. Dựa vào những trigger xảy ra trên website chúng ta thực hiện cấu hình để thực hiện một task trên website khác. Tương tự như vậy với hệ […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑