Tag

Haproxy

Cân bằng tải trong HAProxy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu về một số thuật toán cân bằng tải phổ biến trong HAProxy, và cách thức cố định session với sticky session 1. Các thuật toán cân bằng tải HAProxy hỗ trợ các thuật toán sau: roundrobin, static-rr, leastconn, first, source, uri, url_parm, hdr, rdp-cookie. Ở đây, […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑