Tag

Jenkin

Cài đặt Jenkins

1. Giới thiệu Jenkins Jenkins là hệ thống tự động hóa nguồn mở, hỗ trợ cho quá trình phát triển và triển khai phần mềm. Jenkins cung cấp quá trình tích hợp liên tục (continuous integration) và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân phối liên tục (continuous delivery) Sử dụng Jenkins để […]

Tích hợp Jenkins GitLab

Ở 2 bài trước chúng ta đi qua về cách cài đặt cơ bản Jenkins và GitLab – Cài đặt GitLab CE – Cài đặt Jenkins Bài viết này, chúng ta thừa nhận sự tồn tại của 02 servers: GitLab và Jenkins Công việc tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tích hợp Jenkins và GitLab […]

Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab

Webhooks cho phép chúng ta trigger các event, như khi push code mới được đấy lên, có thể là comment hay một yêu cầu merge được tạo. Dựa vào những trigger xảy ra trên website chúng ta thực hiện cấu hình để thực hiện một task trên website khác. Tương tự như vậy với hệ […]

Gửi thông báo trạng thái build Jenkins đến Telegram

Phần trước, tôi đã Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab để cho phép build tự động khi có push được push lên GitLab. Trong phần nay, tôi sẽ cấu hình Jenkins để gửi thông báo trạng thái build job qua Telegram Cài đặt Plugin Telegram Plugin này cho phép chúng ta gửi thông báo từ Jenkins đến […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑