Tag

Linux Virtual Server

Hướng dẫn linux virtual server

Linux virtual server (LVS) là kỹ thuật nhóm các server đơn lẻ thành một server duy nhất mà người dùng không hề biết về sự tồn tại của các server đơn lẻ này. Server duy nhất này được gọi là virtual server hay còn gọi là bộ cân bằng tải – load balancer có một địa chỉ […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑