Tag

Load Balancer

Hướng dẫn linux virtual server

Linux virtual server (LVS) là kỹ thuật nhóm các server đơn lẻ thành một server duy nhất mà người dùng không hề biết về sự tồn tại của các server đơn lẻ này. Server duy nhất này được gọi là virtual server hay còn gọi là bộ cân bằng tải – load balancer có một địa chỉ […]

Cân bằng tải trong HAProxy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ giới thiệu về một số thuật toán cân bằng tải phổ biến trong HAProxy, và cách thức cố định session với sticky session 1. Các thuật toán cân bằng tải HAProxy hỗ trợ các thuật toán sau: roundrobin, static-rr, leastconn, first, source, uri, url_parm, hdr, rdp-cookie. Ở đây, […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑