Tag

Telegram

Gửi thông báo trạng thái build Jenkins đến Telegram

Phần trước, tôi đã Cấu hình WebHooks Jenkins và GitLab để cho phép build tự động khi có push được push lên GitLab. Trong phần nay, tôi sẽ cấu hình Jenkins để gửi thông báo trạng thái build job qua Telegram Cài đặt Plugin Telegram Plugin này cho phép chúng ta gửi thông báo từ Jenkins đến […]

© 2019 Blog chia sẻ — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑